در حال حاضر 26490 نفر از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی در دوران عقد قرار دارند و به علت فراهم نبودن شرایط و ملزومات تشکیل زندگی نتوانسته اند زندگی مشترک خود را آغاز نمایند و به زیر یک سقف بروند. همچنین اعتبارات پیش بینی شده در بودجه های دولتی نیز بسیار محدود بوده و پاسخگوی نیاز ها نیست. در حال حاضر و در بودجه سال 98 برای کمـک به جهیزیه و ازدواج مـددجویان سازمـان بهزیستی حـدود 50 میلیـارد ریـال اعتبار در نظر گرفته شده است که در صورت تخصـیص صددرصدی و با پرداخت سـرانه حداقلی 10 میلیون ریال به هریک از مـددجویان، متقاضـیان حائز شرایط فعلی (و در صورتی که فرد جدیدی ازدواج نکند) پس از گذشت حدود 6 سال می توانند این مبلغ را دریافت نمایند که با یک میلیون تومان امکان خریداری یک کالای اساسی مورد نیاز جهیزیه هم امکان پذیر نیست. بر این اساس تصمیم گرفتیم پویش تهیه جهیزیه برای افراد فوق را با شعار " حلقه وصل باشیم " آغاز نماییم. اگر می خواهید حلقه وصل یکی از این 26490 زوج باشید و یا سهم اندکی در آن داشته باشید از طریق زیر حمایت کنید #حلقه وصل باشیم.

کل مبلغ پروژه
100,000,000,000 ریال

کل مبلغ حمایت شده
43,316,183,000 ریال

درصد پیشرفت پروژه 43 درصد

تعداد روز باقی مانده
0 روز

تعداد حمایت کنندگان از پروژه
18,606 حمایت