بـا عنـایت به فرمایشـات مقام معظم رهبری و وظیفه همگانی درخصوص رسـیدگی به وضـعیت خانواده‌هایی که به لحاظ تامین معیشت در مضیقه هسـتند علی‌الخصوص مددجویان تحت پوشـش سازمان، پویش"همدلی مومنانه" در ماه ضیافت الهی طراحی و در سراسر کشور در حال اجرا می‌باشد.لذا با توجه به تعداد افراد جامعـۀ هدف تحت پوشـش این سازمان، در حوزه توانبخشـی بالغ بر 1522939 نفر، زنـان سـرپرست خـانوار به تعداد250 هزار نفر، فرزنـدان تحت سرپرستی در مراکز شبانه روزی به تعداد 8600 نفر و امدادبگیران بالغ بر 17100 نفر انتظار می‌رود در شرایط حساس کنونی آحاد مردم، سازمان‌ها، شرکت‌ها با مشارکت در این پویش، همدلی مومنانه خود با اقشار آسیب‌پذیر را در ماه ضیافت الهی به منصۀ ظهور برسانند.

کل مبلغ پروژه
1,000,000,000,000 ریال

کل مبلغ حمایت شده
171,520,000 ریال

درصد پیشرفت پروژه 0 درصد

تعداد روز باقی مانده
1 روز

تعداد حمایت کنندگان از پروژه
56 حمایت